دومین کنگره‌ی جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کردستان_کژار_ با مشارکت زنان از اقشار مختلف در روزهای 12 تا 14اکتبر2016 برگزار گردید. این کنگره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی رفقای شهید «شهید بریوان و شهید زیلان سردشت » به نام شهدای برساخت دموکراتیک نامگذاری شد.

در کنگره، پیام کوردیناسیون KJK قرائت شد، همچنین کژار با تاکید برادعا،هیجان و مبارزه‌ی انقلابی زنان درروژآوا،برخط مشی مقاومت رفقای روژهلات کوردستان، شهید شیرین علم هولی که بر مبنای خط مشی شهید سارا، آغازشده وروز به روز بیشتر نهادینه می‌گردد، درود فرستاد.

کوردیناسیون KJK در تحلیلات خویش، به وضعیت حساس کنونی،درمنطقه،روژهلات کوردستان و ایران وبویژه مسائل مربوط به زنان و نیرومند بودن رهیافت و اراده‌ی کژار تاکید نمود. همچنین ازمسئولیت کژار جهت قطعی ساختن انقلاب روژهلات کوردستان و ایران سخن گفت.

پس از قرائت پیام،گزارش دوساله‌ی کژار خوانده شد و تحلیلات بسیاری راجع به وضعیت سیاسی انجام گرفت. وضعیتی که درآن بسر می‌بریم، مشکلاتی که زنان روزانه با آن روبرو می‌گردند وهمچنین ارائه‌ی آلترناتیو و راه حلی مناسب بعنوان رهیافت بصورتی عمیق مورد بحث قرار گرفت. با درنظر گرفتن وضعیت زنان در ایران و روژهلات کوردستان، جهت ارائه‌ی جایگزینی مناسب در تمام عرصه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و دفاع ذاتی، برسازماندهی زنان تاکید گردید.

یکی از مسائل دیگرمطرح شده در کنگره، انزوای رهبرآپو و مبارزه جهت اتمام بخشیدن به انزوای رهبرآپو و همچنین برساخت ملت دموکراتیک بود.

ارائه‌ی آلترناتیو و راه‌حل‌های مناسب، محور همه‌ی تحلیلات و بحث‌های صورت گرفته در کنگره بود. درهمین راستا، جهت برساخت ملت

 دموکراتیک، برساختاربندی نظام کژار، سازماندهی درعرصه‌های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،اکولوژیک،حقوقی،فرهنگ وهنر،دفاع ذاتی،

دیپلماسی و آموزشی، اهتمام ورزیده شد.

هماهنگی و اتحاد زنان نیز از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته در کنگره بود. بر مبنای سیاست دموکراتیک، از ایجاد زمینه‌ی ارتباط و اتحاد با

سازمان،افراد و روژهلات کوردستان و ایران سخن به میان آمد.، بر مبنای هماهنگی زنان و ایجاد ارتباط  با سازمان‌ها و اشخاص آنتی فاشیست-

آنتی کاپیتالیست، فعالیت می‌نماید.

بر توجه بر تحلیلات صورت گرفته راجع به فعالیت‌های دوساله‌ی گذشته‌ی کژار، برنامه‌ریزی‌های بسیاری برای دوسال آینده‌ صورت گرفتد.

قرارداد اجتماعی کژار بازنویسی گردید. 12 تن از شرکت کنندگان در کنگره، بعنوان اعضاء شورای رهبری انتخاب شدند. کنگره‌ با هیجان خاصی آغاز و با شعار زنده باد رهبرآپو،بدون رهبرآپو حیات ممکن نیست و زن، زندگی،آزادی خاتمه یافت.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید