کمیته‌ی مطبوعات جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان-کژار شماره‌ی سیزدهم نشریه‌ی زنان شرق را منتشر کرد.

کمیته‌ی مطبوعات جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان-کژار شماره‌ی سیزدهم نشریه‌ی زنان شرق را منتشر کرد. 

نشریه‌ی ایدوئولوژیک-سیاسی-فرهنگی و اجتماعی زنان شرق شماره‌ی سیزدهم از سوی کمیته‌ی مطبوعات کژار منتشر شد.

در این شماره‌ مطالبی در رابطه‌ با آفرینش فلسفه‌ی زن از دیدگاه اوجالان و همجنین نگاهی به مبارزات زنان در ادوار مختلف تاریخ ایران از دوران مشروطه تا سیستم کژار داشته‌اند. با برجسته کردن نقش زنان در مبارزات ۵۷ و مبارزات آزادی‌خواهی زنان در این شماره از نشریه‌ی زنان شرق مطالبی را خواهید خواهند. 

شماره‌ی سیزدهم نشریه‌ی زنان شرق در بهمن و اسفند ماه سال جاری منتشر شده است. 

جهت دریافت نشریه می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دریافت نشریه ی زنان شرق شماره‌ی ۱۳

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید