با توجه به سیاستهای آلوده به اقتدار نظام دیکتاتوری ایران واعمال زور وخشونت برجامعه و بویژه جامعه‌ی زنان و به موازات آن خیزش‌هایی که پی در پی ادامه دارد، هیئت تحریریه ی زنان شرق تصمیم گرفت در این فایل از جوانب مختلف آن را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهد.
نشریه‌ی زنان شرق، شماره‌ی 28 نشریه ‌زنان شرق منتشر گردید. این شماره زنان شرق به نهاد خانواده در ایران اختصاص دارد.
نشریه‌ی شماره‌ی 27 زنان شرق منتشر گردید. این شماره زنان شرق به پدیده کودک‌همسری و تبعات و پیامدهای آن در ایران اختصاص دارد.
نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق تلفیق گشت. بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت.
شماره 25 زنان شرق منتشر شد
نشریه ی ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی شماره 11 کەژوان منتشر شد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید