زنان در نظام دینی ایران قربانی نگرش مذهبی و سنتی جامعه هستند. زنان به ابزاری سیاسی برای رژیم مبدل شده اند تا بیش ر بر جامعه استیلا یابند. علی رغم کسب دستاوردها و فعالیتهای زنان به دلیل رویکرد تبعیض آمیز از هر سو مورد خشونت قرار می گیرند..

مانیفست آزادی زن

کتاب1397/9/24

روشن ساختن نقش زن در داستان«انسان چگونه تکامل یافت؟» از سوی ما، به عنوان جنبش زنی که ادعای آزاد کردن کل جامعه را دارد، از لحاظ بازگشت انسان به گوهر راستینش اهمیتی حیاتی دارد...
مجله زنان شرق شماره ۱۶ منتشر شد
نشریه‌ی ایدوئولوژیک-سیاسی-فرهنگی و اجتماعی زنان شرق شماره‌ی پانزدهم از سوی کمیته‌ی مطبوعات کژار منتشر شد
چهاردهمین شماره‌ی مجله‌ی زنان شرق، ویژه‌ی انتخابات ایران منتشر شد
مجموعه شعر «ابدیت خیال» از رُزَرین کمانگر منتشر شد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید