نشریەی زنان شرق شمارە٣٤ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد.
انقلاب، جنگ ، بحران، اشغال، منطقه نظامی، کشته، شهید، اسیر، وطن پرستی، حفظ تمامیت ارضی، نجات مظلوم،...این ها و بسیاری از کلمات دیگر، سال هاست که به کلماتی روزمره برای ما- و شاید مردم بسیاری دیگر از نقاط جهان، بدل شده اند.
مفاهیمی وجود دارند که نه می‌توان به یک پیرامون محدودش نمود و نه می‌توان با یک تعریف کوتاه از آن گذر کرد
زن، زندگی کلمات مترادفی بوده که دریک راستا دارای معنای جوهری بوده وبکار گرفته می‌شوند. زن از پیشاهنگان حقیقی نحوه‌ی اجتماعی بودن جامعه‌ی بشری بوده و با رشادت‌های فراوان که از خویش نشان داده مهر خویش را بر صفحات تاریخ زده‌اند.
با توجه به سیاستهای آلوده به اقتدار نظام دیکتاتوری ایران واعمال زور وخشونت برجامعه و بویژه جامعه‌ی زنان و به موازات آن خیزش‌هایی که پی در پی ادامه دارد، هیئت تحریریه ی زنان شرق تصمیم گرفت در این فایل از جوانب مختلف آن را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهد.
نشریه‌ی زنان شرق، شماره‌ی 28 نشریه ‌زنان شرق منتشر گردید. این شماره زنان شرق به نهاد خانواده در ایران اختصاص دارد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید