نشریه‌ی شماره‌ی 27 زنان شرق منتشر گردید. این شماره زنان شرق به پدیده کودک‌همسری و تبعات و پیامدهای آن در ایران اختصاص دارد.
نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق تلفیق گشت. بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت.
شماره 25 زنان شرق منتشر شد
نشریه ی ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی شماره 11 کەژوان منتشر شد.
نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار
احـزاب متعـددی در ایـران و شرق کردسـتان همچـون تـوده، مجاهدیـن خلـق، فدایـان خلـق و کوملـه و دمکـرات تشـکیل شـده کـه در بطـن آنان زنـان حضـور یافتـه و دارای منزلتـی مسـتقل بـرای خویـش بـوده انـد و دوشـادوش مـردان در مبـارزات مشـارکت کـرده انـد...

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید