نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق تلفیق گشت. بنابر تغییرات در فعالیت رسانه‌ای سال جاری نشریه‌ی کژوان با نشریه‌ی زنان شرق یکی گشت.
شماره 25 زنان شرق منتشر شد
نشریه ی ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی شماره 11 کەژوان منتشر شد.
نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار
احـزاب متعـددی در ایـران و شرق کردسـتان همچـون تـوده، مجاهدیـن خلـق، فدایـان خلـق و کوملـه و دمکـرات تشـکیل شـده کـه در بطـن آنان زنـان حضـور یافتـه و دارای منزلتـی مسـتقل بـرای خویـش بـوده انـد و دوشـادوش مـردان در مبـارزات مشـارکت کـرده انـد...
زنان در نظام دینی ایران قربانی نگرش مذهبی و سنتی جامعه هستند. زنان به ابزاری سیاسی برای رژیم مبدل شده اند تا بیش ر بر جامعه استیلا یابند. علی رغم کسب دستاوردها و فعالیتهای زنان به دلیل رویکرد تبعیض آمیز از هر سو مورد خشونت قرار می گیرند..

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید