شماره 25 زنان شرق منتشر شد
نشریه ی ایدئولوژیک، نظامی و فرهنگی شماره 11 کەژوان منتشر شد.
نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار
احـزاب متعـددی در ایـران و شرق کردسـتان همچـون تـوده، مجاهدیـن خلـق، فدایـان خلـق و کوملـه و دمکـرات تشـکیل شـده کـه در بطـن آنان زنـان حضـور یافتـه و دارای منزلتـی مسـتقل بـرای خویـش بـوده انـد و دوشـادوش مـردان در مبـارزات مشـارکت کـرده انـد...
زنان در نظام دینی ایران قربانی نگرش مذهبی و سنتی جامعه هستند. زنان به ابزاری سیاسی برای رژیم مبدل شده اند تا بیش ر بر جامعه استیلا یابند. علی رغم کسب دستاوردها و فعالیتهای زنان به دلیل رویکرد تبعیض آمیز از هر سو مورد خشونت قرار می گیرند..

مانیفست آزادی زن

کتاب1397/9/24

روشن ساختن نقش زن در داستان«انسان چگونه تکامل یافت؟» از سوی ما، به عنوان جنبش زنی که ادعای آزاد کردن کل جامعه را دارد، از لحاظ بازگشت انسان به گوهر راستینش اهمیتی حیاتی دارد...

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید