چهار پروانه در پی یافتن حقیقت آتش و سر درونی آن به راه افتادند. اولی آتشی را از دور می‌بیند و به این نتیجه می‌رسد که سر آتش در نور اوست. دومی گرمای آتش را احساس و می‌گوید سر آتش در گرمای اوست. سومی بیشتر به آتش نزدیک می‌شوند و آتش بالهای او را می‌سوزاند او می‌گوید راز آتش در سوزانندگی آن است. پروانه‌ی چهارم به دور آتش می‌چرخد و خود را به درون آتش انداخته و باز نمی‌گردد.
تاریخ جنبش آپوئی از بدو تاسیس خود تاکنون همواره شاهد وجود انسانهایی بوده که با افکار، اندیشه و مواضع خویش در برابر پروسه های حساس مهر خویش را بر تاریخ زده و ایستار آنان به عنوان خط مشی فلسفی و فکری، هزاران پیرو داشته است.
تن فروشی یکی از چالشهای مهم جهان است و با توجه به میزان آسیب دیدگی ناشی از این معضل نحوه برخورد با این پدیده اجتماعی در کشورهای مختلف متفاوت است. تن فروشی که یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است در سالهای اخیر به شیوه ای سیستماتیک در جامعه ایران رواج یافته است.
در دوران نئولوتیک در جوامع طبیعی زن-مادر، موردی که بن مایه ای برای حقوق جمعی و فردی قرار می گرفت اخلاق بود. اخلاق پذیرفته شده از جانب افراد آن اجتماع با مدیریت طبیعی زن-مادر تعیین کننده ی روابط مابین انسان با انسان و انسان با طبیعت بود.
در میان تمام موجودات دنیا تنها گونه‌ای که دچار جنسیت‌گرایی شده است، انسان می‌باشد. او نظم طبیعی حیات را برهم زده و مسئله‌ای به نام برتری جنسیتی را مطرح کرده است که کاملا ساخته‌ی ذهن انسان می باشد. برای هستی یافتن هیچ کدام از هر دو جنس، تاثیر پررنگتری بر دیگری ندارد و در نبود یکی هستی به شکل فعلی ممکن نخواهد بود.
برابری و دموکراسی دو اصطلاحی که بصورت متوالی باید در ضرب آهنگی یکسان قرار بگیرند تا به موازات آن جامعه وافراد آن به رشد و خودکفایی هرچه بیشتر دست یابند.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید