برابری و دموکراسی دو اصطلاحی که بصورت متوالی باید در ضرب آهنگی یکسان قرار بگیرند تا به موازات آن جامعه وافراد آن به رشد و خودکفایی هرچه بیشتر دست یابند.
چه عاملی موجب ایجاد انگیزه ی قتل می شود؟ آیا اقدام به قتل گزینه ای است برای رفع حس ناتوانی و بیچارگی؟ یا به دلیل از میان بردن شخصی است که ایجاد مانع کرده؟ آیا اقدام به قتل موجب احساس رضایت و آسودگی خواهد شد؟ می توان قتل را یک رویداد در نظر گرفت یا عواملی ریشه ای مانند بیماری های روحی و روانی در اقدام به این عمل نیز دخیل اند؟
قشر زن درجوامع سنتی وجنسیت گرای خاورمیانه بخصوص جامعه ی ایران، به صورت مداوم درمعرض آسیب های اجتماعی بوده ومحکوم به زندگی اجباری وعاری ازحق انسانی شده است.
حکومت AKP جهتِ سرکوب فعالیت ها و مبارزات آزادیخواهانه ی خلق ها و بویژه خلق کورد، درصدد است که صدای آزادی را نابود سازد. این تهاجمات روز به روز افزایش می یابد، بدون شک در برابر فاشیزمی که حکومت AKP در سراسر ترکیه عملی می سازد،
دین یکی از فاکتورهایی است کە در استحکام بنیانهای جامعەی اخلاقی ایفای نقش نموده و از این منظر حائز اهمیت بودە و میباشد ، اما دولت‌ـ ملت با اختلاط سنتهای دینی با ایدئولوژی ملی گرایی موفق شد ادیان را در کالبد مدرنیتە بە جوامع تحمیل کند.

زبان من زبان مادرم

مقالات1398/2/28

زبان پایه واساس فرهنگ بشر بوده و همراستای آن، یکی ازمهم ترین دست آوردهای بشراست، که می توان آنرا شورشی درعصرنئولوتیک که باپیشاهنگی و نظامی برمحوریت زن انجام گرفته به نام کرد.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید