اقتصاد و سلامت

مقالات1399/10/24

برای آغاز هر جنگی پیش زمینە هایی لازم است ، جهان شاهد دو جنگ خانمان سوز بودە و اکنون با نگرشی هر چند سطحی متوجە آن میگردیم کە علائم وقوع این خسران در هر دو مشابە بودە و با کمی ژرف نگری بە هر آنچە در شرف وقوع است متوجە خواهیم گشت کە جنگ جهانی سوم مدتهاست مناطقی از جهان را در کام خود فرو بردە و جهانیان هنوز در خوش باوری مطلق منتظر آنند کە تاریخ آن در آیندە ابلاغ گردد.
ارزشی کە برای روابط قائل شدم، قدرت تحلیل مرا بە سطح ملی رساند، این بزرگترین کاری بود کە انجام دادم. بە احتمال زیاد بسیاری از شما بردەی روابط هستید. بە سبب نداشتن قدرت چارەجویی در روابط نابود می‌شوید. البتە این نیز راە را بر نزول سطح مبارزە، تشکیلات و شخصیت مبارز می‌گشاید. شخصیت‌هایی کە قادر بەترک عادات و سنت شکنی و راهگشایی بر نو گرایی نیستند، نمی‌توانند انقلابی شوند .
یکی از فعالیتهای اجتماعات ابتدایی و طبیعی، آموزش می باشد. دانش از سوی مادر-زن دسته بندی شده واعضای جامعه را با توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی آموزش می دهند. بدون شک مادر در مدیریت اجتماعی نقش بسزایی ایفا نموده و به شکلی طبیعی جامعه را آموزش ونحوه ی زندگی کومینال را به آنان تعلیم می دهند. با مشارکت خویش در زندگی روزمره ومسئولیت پذیری و دوستی با طبیعت، وظیفه خود را به بهترین شکل در قبال جامعه انجام داده است و جامعه ای که زنان در صدر مدیریت آن قرار داشتند، جامعه مرفه و بدون مسئله بوده است.
دفاع ذاتی، یکی از پایه های اساسی سیستم خودمدیریتی دمکراتیک است. به عبارتی دیگر نه تنها یکی از پایه های اساسی بلکه جوهره سیستم خودمدیریتی دمکراتیک می باشد. پس جامعه ای که از نیروی دفاع ذاتی برخوردار نباشد، خصوصیات اجتماعی بودن خویش را از دست داده است. امروزه نیز مشکل اساسی همه ی جوامع که با آن گریبانگیر هستند
زن، زندگی و آزادی مفاهیمی هستند که همیشه درعمق تاریخ معنایی پنهان را با خود به همراه داشته، آنچنان به هم پیوند خورده که هیچ ذهنیت استثمارگری تا به حال نتوانسته مابین آنها شکافی ایجاد نماید. علیرغم تحاکم، سرکوب و فشار ذهنیت مردسالار در طول٥٠٠٠ سال اقتدارگری، موجودیت خویش را همچون امری واقع که غیرقابل انکار و جدایی ناپذیرند به اثبات رساندند.
"سوسیالیسم یعنی آزادانه ترین شیوة روابط اجتماعی انسان و این مفهوم واقعی سوسیالیسم است. سوسیالیسم با هر آنچه از واقعیت اجتماعی گسسته و خویش را بالاتر از جامعه میپندارد و هر آنچه كه مستبد و استعمارگر است، مخالف بوده و با آن در تضاد میباشد."

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید