آسمیلاسیون یا همگون سازی، اقدامی سیاسی است، از سوی دولتمردان حاکم در راستای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف هژمون گرای خویش. همچنین با بدون در نظر گرفتن اقشار های اجتماعی، تاریخ و فرهنگشان را ذوب نمایند. در این راستا نیز، نظام حاکم با استحاله نمودن افراد جامعه سعی در به تسلیمیت کشاندن فرد فرد اجتماع را دارد. این نیز، بی اراده گی و ایجاد کارگران بی دستمزد را بهمراه دارد...

عصر زنان

مقالات1397/11/24

سرنوشت را ورق میزند ! زمانی که به او نگاه میکند در خود میاندیشد، چهرهها را به یاد میآورد، ایام و سالها آنقدر دردناکاند که نمیتوان بازگو نمود و از خاطر زدود...

فرهنگ ملت دموكراتيك

مقالات1397/1/27

برگرفته از دفاعیات مانیفست تمدن دموکراتیک عبدالله اوجالان بُعد فرهنگي، عنصري مهم در شكلگيري ملتهاست

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید