از مبارزه تا جاودانگی...

صفحات اصلی1398/5/14

افزایش بی رویه انباشت سود و سرمایه جهانی و همچنین قدرت در انحصار عده ای کوچک از سرمایه داران ، جامعه ی طبیعی و انسانی را دچار خسران و آشفتگی کرده است. به طوری که موج اعتراض و انزجار مردم در قبال شرایط موجود روز به روز گسترده تر می شود.
ظهور جنبش آپویی مصادف با دورانی بود که سخن گفتن از هویت و فرهنگ کردی ممنوع بود. دولت اقتدارگرا و فاشیست ترکیه با تنگ کردن عرصه برای هویتهای موجود در ترکیه از جمله کردها در تلاش برای استحاله فرهنگی و نسل کشی فیزیکی ملتها بود تا بدین گونه حوزه ی اقتدار خویش را بسط دهد.
برداشتی دال بر اينكه «زن يك جنس انسانی دارای تفاوت‌ بيولوژيكی است»، در رأس عوامل بنيادينی می‌آيد كه سبب كوری و بی بصيرتی در موضوع[درك] واقعيت اجتماعی می‌گردند. تفاوت‌مندی جنسيتی، به خودیِ خود نمی‌تواند دليل هيچ معضل اجتماعی‌ای باشد. همان‌گونه كه دوگانه‌ی موجود در هر ذرّه‌ی كيهان در هيچ هستنده‌ای معضل تلقی نمی‌گردد، [دوآليته يا] دوگانه‌ی موجود در هستار انسانی را نيز نمی توان به‌عنوان معضل ثبت نمود.

تاراج دسترنج زنان کارگر

صفحات اصلی1398/2/11

به مناسبت اول می روز جهانی کارگر. اگر تا یک سده پیش از این حضور زنان در عرصه های اجتماعی و مشارکت در عرصه اقتصادی در ایران به مثابه پدیده ای کم آشنا اِنگاشته می شد،اما امروزه پرشمارند زنانی که با اتکا بر توانایی های وجودی خود و مقاومتی زنانه ذهنیت مردسالارانه ی حاکم بر ساختارهای سیاسی- اقتصادی جامعه را در هم شکسته و مشاغلی که پیشتردر انحصار مردان بود را بدست آورده اند و حتی بهتر از مردان در انجام کارها موفق بودند.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید