مبارزه آزادی عشق زیبایی

صفحات اصلی1399/4/3

فقط آقا منصور به داخل پناهگاه می رفت، یادم میاد آقا منصور همیشه می گفت هرکس شلوقی کنه یا درسش بد باشه می فرستم پناهگاه. مکانی تاریک و پر از مار، موش، عقرب و...پناهگاه برای مثل زندان و آقا منصور زندانبان...
زن وجوه مشترک و پیوندی نزدیکی با طبیعت دارد
جنگل هــا یكــی از منابــع اساســی در زنــده نگــه داشــتن، فضــای پــاك و روح تمیــز طبیعــت می باشــند

ضیافت فرشتگان

صفحات اصلی1399/3/13

دشــمنان خلــق کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان از جملــە حکومــت ایــران در بخــش شرقی،بــه اشــکال مختلــف سیاســی، فرهنگــی، هنری،اقتصــادی، فیزیکــی و حتــا از طریــق نابــودی طبیعــت کوردســتان در پــی آسیمیلاســیون و نابــودی ایــن خلــق هســتند
پیش از هــر چیــز بــه روح تمامی شــهیدانی کــه هم اکنون در میان مــا نیســتند امــا یــاد و خاطــره‌ی و رشادت‌هایشان روشن‌کننده‌ی راه ماســت درود فرســتاده و در مقابلشان ســر تعظیــم فــرود می‌آوریم

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید