زنان به استناد به مدارک تاریخی، از دیرباز در ایران نقش پیشاهنگی جامعه را بر عهده داشته اند و مهر خویش را بر تاریخ این کشور زده اند. از سوی دیگر ذهنیت مرتجع و ضدجامعه دولتهای حاکم بر ایران، چنان تخریبات عظیمی بوجود آورده اند که تأثیرات آن هر روز بیشتر خودنمایی میکند

الهه‌ی حقیقت وزیبایی

صفحات اصلی1397/11/14

الهه‌ای که برای رسیدن به حقیقت، تمامی مرزهای محدود را هموارساخت و با کوله‌باری از لبخند و دوستی مسافر دیار روشنایی گشت.
یکی از فجایع در دویست سال اخیر پدید آمدن سیستم دولتی و پیامدهای مخرب آن بر جوامع بوده است که برای سلطه بر جامعه از تمامی امکانات خود استفاده می کنند تا آن را تحت انحصار و استثمار خویش قرار دهد و متاسفانه اولین هدف آنان زنان است
طرح این سوالات در مورد آسیب شناسی جنبشها و مبارزات زنان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که اهمیت اتحاد و همبستگی زنان چیست؟ دلایل عدم استقلال زنان از آغاز پیدایش ذهنیت اقتدارگرایی مردسالاری چیست وچگونه پدید آمده است؟ راهکارهای کلیدی برای چاره یابی مسائل زنان در مقابل سیاستها و خشونتهای دولت کدامند؟
مشارکت زنان درتوسعه ی سیاسی شاخص مهمی در فرآیند سیاسی - اجتماعی جامعه می باشد. با وجود موانع اجتماعی، سیاسی وعرفی ، زنان هیچگاه از مبارزه و فعالیتهای خویش عقب نشینی ننموده وبرای نیل به اهداف خویش هر زمان در حال مقاومت بوده اند. در دهه های اخیر سطح مبارزات زنان ارتقا یافته و استعداد و توانایی های خود را نشان داده اند و نظام حاکم دیگر ناتوان از ایجاد مانع در برابر زنان می باشد

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید