نشریه‌ی زنان شرق ارگان زنان آزاد شرق کوردستان‌- کژار

جویندگان حقیقت

صفحات اصلی1397/12/7

هرگاه در مورد زنان به بحث و گفتگو می پردازیم ، بدون تأمل از پدیده های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی که روزانه زنان را مورد هدف می گیرد ، سخن به میان می آوریم . برهمین مبنا می‌توانیم با بررسی و تحلیلی مناسب ، به عوامل اصلی پیدایش این پدیده ها و مسائل پی برده و در همین راستا با بسترسازی مناسب و ایجاد راهی برون رفت برای گذر و پشت سر نهادن این پدیده و بحران ها ، روزنه ای یابیم
زنان به استناد به مدارک تاریخی، از دیرباز در ایران نقش پیشاهنگی جامعه را بر عهده داشته اند و مهر خویش را بر تاریخ این کشور زده اند. از سوی دیگر ذهنیت مرتجع و ضدجامعه دولتهای حاکم بر ایران، چنان تخریبات عظیمی بوجود آورده اند که تأثیرات آن هر روز بیشتر خودنمایی میکند

الهه‌ی حقیقت وزیبایی

صفحات اصلی1397/11/14

الهه‌ای که برای رسیدن به حقیقت، تمامی مرزهای محدود را هموارساخت و با کوله‌باری از لبخند و دوستی مسافر دیار روشنایی گشت.
یکی از فجایع در دویست سال اخیر پدید آمدن سیستم دولتی و پیامدهای مخرب آن بر جوامع بوده است که برای سلطه بر جامعه از تمامی امکانات خود استفاده می کنند تا آن را تحت انحصار و استثمار خویش قرار دهد و متاسفانه اولین هدف آنان زنان است
طرح این سوالات در مورد آسیب شناسی جنبشها و مبارزات زنان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد که اهمیت اتحاد و همبستگی زنان چیست؟ دلایل عدم استقلال زنان از آغاز پیدایش ذهنیت اقتدارگرایی مردسالاری چیست وچگونه پدید آمده است؟ راهکارهای کلیدی برای چاره یابی مسائل زنان در مقابل سیاستها و خشونتهای دولت کدامند؟

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید