انتخابات یازدهمین دورەی مجلس شورای اسلامی در شرایطی بحرانی و کائوتیک برگزارمی‌گردد که وضعیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعیِ جامعه‌ی‌ ایران بار دیگر پذیرای آن نیست.
جنــگ جهانــی ســومی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و منطقــه زیســته می شــود، جنــگ اقتــدار و ایدئولــوژی اســت کــه بــا ذهنیــت دولت-ملــت بــه فرهنــگ بشریــت، جامعــه، جوانــان و زنــان تحمیــل می شــود.
سطح مبارزات جنبش آزادیخواهی خلق کرد هر روز گسترده تر و تاثیرگذارتر می گردد و در موازنات منطقه و جهان نقش تعیین کننده ای دارد.
نظام سرمایه‌داری عمیق‌ترین سیستم بردگی را در سطح جهان برساخته، نهادینه کرده و جامعه را در چنبره و حصار سیاست‌های نسل‌کشی قرار داده و به اختناق کشیده است.
ذهنیت زن‌ستیز مردسالار هزاران سال است که استمرار و پایه‌های خود را بر روی استثمار و به بردگی کشاندن زنان بنا نهاده و در ادامه تداوم و نهادینه شدن آن در جوامع، تحت عناوینی مانند مذهب، ناموس، دین و سنت، زنان را بیش از هر دوره‌ای از تاریخ به انقیاد کشیده و از تمامی حقوق انسانی و فردی محروم ساخته است تا
جشن نوروز، جشن مقاومت، عصیان و اتحاد و در تاریخ کردستان دارای اهمیت خاصی است. ابتدا این جشن را به معمار آزادی، رهبر آپو، تمامی ملت کرد، نماد مقاومت و پیشاهنگ آزادی، لیلا گوون و تمامی همراهان او که راهش را استمرار بخشیده اند، تمامی زندانیان سیاسی زن همچون زینب جلالیان که علی رغم فشارهای رژیم ایران هیچگاه تسلیمیت را نپذیرفت و به مادران صلح و شهیدان تبریک گفته و یاد تمامی رفقایی که در راه حیاتی آزاد و دمکراسی جان خود را فدا نموده اند را گرامی می داریم...

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید