مسائل اجتماعی در ایران و روژهلات کوردستان روز به روز عمیق‌تر می‌شوند. در رأس آن مسئله زن، در مقابل جوانان، خلق‌های عرب، کورد، بلوچ، آذری و باورمندی‌های گوناگون، حاکمیتی فاشیست وجود دارد که اجازه نفس کشیدن را از همه سلب کرده‌ است.
لویاتان عثمانی نوین با افسارگسیختگی حکومت فاشیستی آ ک پ و دیکتاتوری اردوغان در کمین تمامی ارزش های مادی و معنوی، به ویژه نخبگان و پیشاهنگان حیات آزاد و دمکراتیک در خاورمیانه است.
انتخابات یازدهمین دورەی مجلس شورای اسلامی در شرایطی بحرانی و کائوتیک برگزارمی‌گردد که وضعیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعیِ جامعه‌ی‌ ایران بار دیگر پذیرای آن نیست.
جنــگ جهانــی ســومی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و منطقــه زیســته می شــود، جنــگ اقتــدار و ایدئولــوژی اســت کــه بــا ذهنیــت دولت-ملــت بــه فرهنــگ بشریــت، جامعــه، جوانــان و زنــان تحمیــل می شــود.
سطح مبارزات جنبش آزادیخواهی خلق کرد هر روز گسترده تر و تاثیرگذارتر می گردد و در موازنات منطقه و جهان نقش تعیین کننده ای دارد.
نظام سرمایه‌داری عمیق‌ترین سیستم بردگی را در سطح جهان برساخته، نهادینه کرده و جامعه را در چنبره و حصار سیاست‌های نسل‌کشی قرار داده و به اختناق کشیده است.

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید