جنگل هــا یكــی از منابــع اساســی در زنــده نگــه داشــتن، فضــای پــاك و روح تمیــز طبیعــت می باشــند

جنگل هــا یكــی از منابــع اساســی در زنــده نگــه داشــتن، فضــای پــاك و روح تمیــز طبیعــت می باشــند. اساســا بحران هایــی كــه در جریــان اكوسیســتم در ســطح دنیــای امــروز می بینیــم و بــا آن روبــه رو هســتیم ، ناشــی از همیــن برخــورد غیــر اخلاقــی بــا جنگل هــا و طبیعــت اســت. تأثیــرات آن نــه تنهــا بــر روی مناطــق آســیب دیــده نمایــان اســت، بلكــه بــر دیگــر مناطــق نیــز تاثیــر مخربــی داشــته و موجــب آســیب رســیدن بــه محیــط زیســت شــده اســت. ســوختن جانــوران ایــن جنگل هــا بــه نوبــه ی خــود نیــز ســبب انقــراض گونه هــای حیــات وحــش  برهــم زدن اكولــوژی كوردســتان می شــود.  هــر ســال بــا رســیدن فصــل گرمــا و خشــك شــدن گیاهــان در كوهســتان ها و مراتــع كوردســتان شــاهد آتش ســوزی در مناطــق جنگلــی كوردســتان (ایــلام، كرماشــان، لورســتان ، دالاهــو، سردشــت و مریــوان) می باشــیم. امســال هــم بــا آتــش   زدن جنگل هــای مریــوان، صدمــات جبــران ناپذیــر محیــط زیســتی بــه ایــن مناطــق وارد شــد. در ســال جــاری بــه ویــژه در مــاه رمضــان جنگل هــای اطــراف مریــوان بــار دیگــر در كام آتــش فــرو رفتنــد. از آنجــا كــه رژیم  اســلامی ایران، بــا دیــدی امنیتــی بــه ایــن مســأله نــگاه می كنــد بیشــتر ایــن خســارت متوجــه طبیعــت و همین طــور زندگــی مــردم شــده اســت. تــا آنجــا كــه آســیب های زیســت محیطــی در نقــاط دیگــر غیــر از كوردســتان رخ می دهــد دولــت بــه طــور جــدی وارد عمــل می شــود. هــدف دولــت از ایــن كار چــه می توانــد باشــد؟ ایــن سیاســت مخــرب دولــت، از چنــد جنبــه قابــل بررســی اســت. ایــن جنگل هــا یكــی از بنیان هــای اساســی در رونــد زندگــی مــردم می باشــند، چــه از لحــاظ مــادی و چــه معنــوی نقــش چشــمگیری دارنــد. حتــی امــروزه می بینیــم بیشــتر ســاز و كارهایــی كــه در مناطــق دیگــر ایــران در اختیــار تــوده ی مــردم قــرار دارد و در پیونــد بــا مرفــه بــودن آنــان می باشــد،  در كوردســتان دیــده نمی شــود و زندگــی مــردم از طریــق ارتبــاط و بهــره بــردن از منابــع طبیعــی میســر می شــود. ایــن در حالیســت كــه از لحــاظ اقتصــادی دولــت بــه آن توجــه نشــان نــداده اســت. در واقــع می تــوان گفــت، كــوه و درخــت بــا زندگــی كــورد گــره خــورده اســت. رژیم ایران بــا آتــش زدن جنگل هــا و مراتــع از طریــق وابســتگان خــود كــه افــراد بومــی آن مناطــق هســتند خواســته اســت تــا  بــه نوعــی فضــای تــرس و رعــب را در منطقــه دامــن زنــد.   چنیــن تخریباتــی از طــرف ســلطه گران كوردســتان، بعــدی تاریخــی دارد. در شــمال كوردســتان دولــت تركیــه بــا آتــش زدن جنگل هــا و مراتــع موجــب تخریــب نمــودن بیــش از چهــار هــزار روســتا گردیــد تــا بــه قــول خــود روابــط خلــق و جنبــش آزادی را قطــع نمایــد. رژیــم بعــث عــراق نیــز جهــت تســلیم گرفتــن كوردهــا در پروســه ی انفــال اولیــن كاری كــه انجــام داد تخریــب چشــمه ها و جنگل هــا بــود.

رژیم ایرن از ایــن طریــق بــه زعــم خــود می خواهــد كنتــرل آن مناطــق را بــه دســت بگیــرد و فضــای آرام و عــادی آبادی هــا و روســتاها را دســتخوش رعــب و وحشــت كنــد. در واقــع ایــن مــوارد ایجــاد جنــگ روانــی بــر مردمــان منطقــه می باشــد. هــدف دیگــری كــه  دنبــال می كنــد، بیــزار نمــودن خلــق از ایــن وضعیــت اســت. بــه نوعــی كه اقــدام بــه مهاجرت بــه ســایر شــهرهای ایــران نماینــد. دور نمــودن مــردم آن مناطــق از زندگــی و محیــط خــود، زمینــه مناســبی را جهــت تخریــب و آسمیلاســیون  فراهــم می نمایــد. ایــن سیاســت ها كــه پیش تــر نیــز در شــمال كردســتان توســط دولــت تركیــه اجــرا گردیــده اســت، امــا در مراحــل بعــدی بــا شكســت مواجــه شــد و  ســبب انزجــار و تنفــر بیشــتركوردها از دولــت و حكومــت گردیــد. در واقــع ایــن سیاســت دولــت ایــران هــم باعــث تنــش هــر چــه بیشــتر در منطقــه خواهــد شــد. آتش ســوزی مناطــق جنگلــی كوردســتان نوعــی قتــل عامــی اســت كــه ایــن بــار بــه  شــیوه ای دیگــر در كوردســتان  اعمــال می شــود. هــر چنــد مقامــات محلــی رژیــم در منطقــه علــل ایــن آتــش ســوزی ها را بــه گــرم شــدن هــوا نســبت می دهنــد. امــا آنچــه كــه توســط شــاهدان محلــی گــزارش شــده بیانگــر آتــش زدن جنگل هــا از طــرف عوامــل مــزدور محلــی می باشــد. بــه هــر حــال عــدم همــكاری ننمــودن ســازمان های محلــی و  دولتــی جهــت فرونشــاندن ایــن آتــش ســوزی ها و حتــی مانــع تراشــی پیــش روی نیروهــای محلــی بــرای فــرو نشــاندن آتــش، فرضیــه دســت داشــتن دولــت در ایــن حــوادث را تقویــت می نمایــد. حتــی در رســانه های دولتــی بــه ایــن مســأله هــم اهمیــت داده  نشــده  ایــن در حالی ســت كــه اگــر در جایــی دیگــر خــارج از كوردســتان رخ مــی داد قطعــا نــوع برخــورد دولــت و رســانه ها بدیــن صــورت نبــود. اگــر دقــت شــود می بینیــم كــه بیشــترین تعــداد آتش ســوزی مراتــع و جنگل هــا در چهــار ســال گذشــته در كوردســتان اتفــاق افتــاده اســت و ایــن خــود نشــان از سیاســت های دولــت در برخــورد بــا مســائل اصلــی زیســت محیطی كوردســتان می باشــد. وظیفــه ی خلــق میهن دوســت كوردســتان اســت كــه در برابــر ایــن تخریبــات و خســارت های طبیعــی بایســتند و بــا آگاهــی و هوشــیاری كامــل نگذارنــد بیشــتر از ایــن، محــل زندگی شــان دچــار خســران و نابــودی شــود. نبایــد از یــاد كنیــم كــه تخریــب محیــط زیســت ســرآغازی خواهــد بــود جهــت  نابــودی جامعــه. لــذا مــردم میهــن دوســت و حامیــان محیــط زیســت بایســتی بــا ایــن مســئله آگاهانــه برخــورد نمــوده و بــا ایجــاد تجمعــات مدنــی دولــت را از تخریــب محیــط زیســت بازدارنــد. همزمــان خــود نیــز بــه صــورت میدانــی و عملــی در فرونشــاندن آتــش ســوزی جنگل هــا اقــدام نماینــد

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید