روتیندا انگین

عضو شورای مدیریت کنفدرالیسم جوامع کوردستان

هر جامعه‌ای با رهبرش حیات خود را برساخته و از آن دفاع می‌کند. رهبر شرایط موجود در جامعه را آنالیز و برای تمامی مسائل موجود راه حل ارائه و برای حال و آینده‌ی آن جامعه استراتژی اتخاذ نموده و قدرت تصمیم و اجرا‌یی‌اش را نشان داده و مهمتر اینکه از سوی جامعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در یک جامعه هر کس توانایی رهبر شدن را ندارد و ممکن است رهبران بسیاری در جامعه وجود داشته باشد؛ اما مردم رهبری را برمی‌گزینند که تمثیل هویت و موجودیت آنان را نماید. به کسی که انتخاب مردم نبوده و با زور خود را به مردم تحمیل می‌کند، دیکتاتور گفته می‌شود و دیکتاتورها هیچ گاه قادر به عهده گیری رهبری مردم را ندارند.

با پیشرفت سیستم دولت-اقتدارگرا در زیگوراتها و با قدرت ایدئولوژیکی-سیاسی و نظامی راهب، شاه و سربازان  که بر جامعه فشار اعمال می‌کردند در میان هزاران کلان و قبیله شخصیتهایی به عنوان رهبر ظهور کرده‌اند. به عنوان مثال اسپارتاکوس و پرومتئوس. در مقابل افزایش قدرت دولت و اقتدار و سیستماتیک شدن آن مراحلی بوده که ملتها در جستجوی رهبرانی بوده‌اند که نقش ناجیان آنان را ایفا نمایند. زرتشت، بودا، کنفوسیوس، حضرت محمد، عیسی و موسی و در قرن ۱۹ و ۲۱ شخصیتهای بوده‌اند که نقش رهبری در برابر طبقاتی شدن جامعه داشته و به مبارزه علیه آن پرداخته‌اند.

رهبر آپو نه تنها رهبر خلق کورد بلکه رهبر همه‌ی خلقهای مزوپوتامیا است و دلیل روبه‌رو شدن با بزرگترین توطئه‌ی عصر و اسارت وی در ایمرالی به این دلیل است. با ارزیابی و درک چند بعدی بودن توطئه‌ی بین‌الدولی می‌توان به خوبی درک نمود که چرا رهبر آپو، رهبر یک خلق و خلقها است. به رغم شرایط بسیار دشوار ایمرالی رهبری نقش بایسته و رل استراتژیک خود را در هر موقعیتی ایفا نموده و نقش تاریخی آن را بر عهده گرفته است. رهبری در تمامی دفاعیات خویش نیروی مفهوم، نظریه‌پردازی و قدرت اجرایی خود را بسیار پیشبرد داده است. وی در دفاعیات خود نه تنها تاریخ مردم کورد بلکه مبارزه‌ی تاریخی و چگونگی برساخت جامعه‌ی آزاد و دفاع از آن را به زبان آورده است. به ویژه به نام تمامی فرودستان، زنان و ملتها جامعه‌ی تاریخی را از نو تعریف و تاریخ آزادی را از نو نگاشته است. تاریخ ظهور و پیشرفت تاریخ و امروزه  با رمزگشایی تمامی کدهای سیستم مدرنیته‌ی کاپیتالیستی هویتها و ملتهای منسوب به تاریخ و جوامع را بار دیگر تشریح نموده است.

وی این واقعیت را اثبات نموده که سرمنشا تمامی مسائلی را که امروزه به عنوان خلق و جامعه با آن رودرو هستیم در واقع از تضاد بین حیات آزاد جامعه و دولت-اقتدار است. وی بنای حیات آزاد بوده و هر زمان با عشق در جستجوی حقیقت بوده و از آن دفاع نموده است. رهبر آپو جستجوی حقیقت را از سرزمینی که متولد شده، آغاز نمود. وی در روستای « آمارا» وابسته به خلفتی از توابع اورفا به دنیا آمده است. در دوران کودکی در مورد خانواده، واقعیت جامعه، روابط زن-مرد و واقعیت دشمن دچار تضاد و چالش شده است. در مقابل خانواده‌ی سنتی و واقعیت جامعه رویاهای کودکی خویش را حفظ نموده و برای به واقعیت پیوند دادن رویاهای خود جنگی را آغاز و تداوم بخشیده است. وی هیچ گاه جایگاهی که سیستم خانواده‌ی فئودال و جامعه‌ی موجود به دختران داده را نمی‌پذیرفت. با شرکت دادن دختران در بازیها در مقابل این تفکر جنگیده و با دوستان دوران کودکی خود در پی کشف طبیعت  بوده و برای دوستانش رهبری کرده است.

همراه با دوستان دوران کودکی خود در تلاش برای کشف حقیقت بوده و درک کوهها، دشتها و سایر جانداران طبیعت بوده است. برای وی پایبندی به دوستی بالاتر از همه چیز بود. سازمانی بودن و جستجوگر بودن حقیقت در سنین کودکی بر وی هر زمان پایه و اساس بود. رفتنش برای اولین بار به مسجد و رهبری دوستانش با اولین نمازش در ارتباط است. رابطه‌ی وی با مادرش بسیار جالب توجه است. رهبر آپو برعصیان‌گر بودن، عدم تسلیمیت در برابر ناحقی و دارای احساسات قوی بودن مادرش را هر زمان به زبان آورده است.

به طور خلاصه رهبر آپو از کودکی در پی حقیقت و آفرینش حقیقت خود و برای سازماندهی شدن هر زمان در تلاش بوده است. جنگ وی در برابر جامعه‌ و خانواده‌ی سنتی به تدریج به سوی جنگ در برابر اقتدار و نیروهای دولتی سوق یافت. رهبر آپو دومین میلاد خویش را همراه رفیقان خویش در برابر تمامی سیاستهای نهادهای دولتی که حقوق کوردها را نادیده و حتی انسان به شمار نمی‌آورد و نام و هویت او را نیست انگاشته، به حقیقت رساند. این میلاد در واقع میلاد کورد و جامعه‌ی آزاد از حقیقت و شخصیت خویش است. وی امکان دفاع و انشای حیاتی آزاد برای کوردها که همچون یک خلق دارای زبان، هویت و ارزشهای تاریخی و اجتماعی و یکی از خلقهای کهن این سرزمینها بوده را به همه نشان داده است. به همین دلیل اولین هسته‌ی سازمانی را تشکیل داد.

 رهبر آپو سیستم حیات آزاد را به یک پارادیگمای قوی رساند و عملی ساختن آن را با پیشاهنگی کوردها، برای عرب، آسوری، ترکمن و سایر خلقها ایجاد نموده و برای تمامی انسانهایی که خواهان آزادی هستند به رهبر بشریت مبدل شده است.  وی این وظیفه‌ی تاریخی- اجتماعی خود را هر روز بیش از پیش گسترش داده است. در تمامی نقاط دنیا هر کس در پی فهم پارادیگمای رهبری هستند و برای پررنگ نمودن امید حیات آزاد و رسیدن به یک نیروی سازمانی در تلاش هستند. نه تنها ملتها بلکه سایر مخالفین سیستم مدرنیته‌ی کاپیتالیست یعنی سوسیالیستها، آنارشیستها، فمنیستها و اکولوژیستها و بسیاری از جریانهای دیگر از دفاعیات رهبری سود برده و در تلاش برای نوسازی خود هستند.

رهبر آپو سنتز تمامی تاریخ اندیشه را تکوین نموده است. وی بر اساس واقعیت این رهبری، به آموزش هسته‌ی نیروی برساخت جامعه اهمیت فراوانی داده است. به اعتقاد وی انسانها به عنوان تفکر- احساس- جسم تکامل یافته‌اند و کسانی که احساس و اندیشه‌ی وی ارتقا نیافته، قادر نخواهد بود نقش رهبری را بر عهده گیرد. به اعتقاد وی کسی که قادر به آزادی جوانان و دختران نباشد توانایی رهبری یک ملت را نیز ندارد. وی بر این اساس که آزادی زنان در قرن بیست و یکم آزادی ملتها را نیز تامین خواهد نمود، حرکت نموده و برای سازماندهی زنان با اتکا به نیروی خودشان و به منصه‌ی ظهور گذاشتن نیروی مبارزه‌، معنای ویژه‌ای بخشیده است.

رهبر آپو نیاز به آموزش برای ملتی که از تیغ نسل‌کشی دشمن عبور کرده را عمیقا حس نموده و موفقیت پیروزی در برابر آن را با آموزش امکانپذیر بودن را درک نموده است. به اعتقاد وی سرمنشا تمامی ناکفایتی‌ها و اشتباهات از بدون آموزش بودن و نتیجه‌ی آن پراتیکهای ناموفق است و انسانی که آگاه شده و قدرت معنادهی وی قوی شده قادر است حیات آزاد یک ملت را بیافریند. رهبر آپو معتقد است که هر رهبر علاوه بر آموزش بایستی دارای هدف و برنامه ‌بوده و بر اساس این یک استراتژی معین و شیوه و تاکتیکها را ارتقا داده و این مقوله‌ای مهم است. کسی که هدف مشخصی نداشته باشد شانس موفقیت نیز نخواهد داشت.

برای معنا یافتن اهداف زندگی و رسیدن به این اهداف علاوه بر یک سیستم نیاز به نقشه‌ی راه یعنی برنامه وجود دارد. عدم روشن بودن برنامه‌ها، روشهای مبارزه‌ی آن نیز به نتیجه نخواهد رسید. کسی که برنامه یعنی نقشه‌ی راه آن مشخص و بر این اساس اسلوب، شیوه و تاکتیک را با موفقیت تعیین و عملی نماید، طعم پیروزی را خواهد چشید. رهبر آپو علاوه بر نیک، زیبا و صحیح اندیشیدن، به ابزارهای مبارزه، اهداف، راه و روشهای آن اهمیت فراوانی داده است. خلق کورد بیش از چهل است که با پیشاهنگی پ.ک.ک مبارزه‌ی آزادی را استمرار بخشیده است. در تاریخ این مبارزات، تجارب گرانبها و اندوخته‌های فراوان و راه و روشهای بسیاری کسب شده است. بدون شک در تاریخ این مبارزاتی که با پیشاهنگی رهبر آپو آغاز شده بدیلهای بسیاری پرداخت شده است. به گفته‌ی رهبر آپو کسب آزادی سهل نخواهد بود و پیراهنی از آتش است. امروزه کودکان آتش و خورشید خلق کهن مزوپوتامیا در سایه‌ی تلاشهای رهبر آپو، به کرامت، غرور و امید انسانیت مبدل شده‌اند. کوردها با پارادیگمای ملت-دمکراتیک که رهبر آپو ارائه داده در مقابل سیستم  دولت-اقتدارگرای مدرنیته‌ی کاپیتالیست، نوید آغاز عصر مدرنیته‌ی دمکراتیک را به جهانیان می‌دهند.

رهبر آپو پارادیگمای خود را بر اساس سه پایه تعریف نموده است. جامعه‌ی دمکراتیک، آزادی زن و دانش اکولوژیک. جامعه با تمامی ارزشها و جوانب فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خویش و اخلاقی و سیاسی بودن آن با ارتقای دانش جامعه‌ی دمکراتیک میسر خواهد بود و با حفظ آن به حقیقت آزادی خواهد رسید. در این پارادیگما مبارزه‌ی آزادی زنان جزء تفکیک‌ناپذیر است. برای دمکراتیزاسیون جامعه و حیات آزاد، قطعا آزادی زنان بایسته است. اگر در یک جامعه زنان آزاد نباشند آن جامعه برده و قادر به رهایی خود از شکست نخواهد بود. برای گذر از ویژگیهای واپسگرا و تمامی ذهنیتهای دولت-اقتدارگرا، خلق حقیقت جامعه و فردی آزاد و زن آزاد و کمونال بسیار مهم است.

رهبر آپو با توسعه‌ی  پارادیگمای آزادی زنان و گشودن راه حزب شدن و خوددفاعی آنان، گوهره‌ی تاریخی زنان را آشکار ساخته است. امروزه با پیشاهنگی زنان، حیات آزاد و برابر در کوردستان و مزوپوتامیا احیا شده است. آمیختن تاریخ مبارزات آزادیخواهی زنان با نگرشی صحیح سوسیولوژی با ژنئولوژی یعنی دانش زن همراه با تمامی شاخه‌هایش و در ابتدا فمینیسم تقویت بعد فکری، فلسفیک و ایدئولوژیک یعنی تمامی حوزه‌ها مهم است. سیستم حیات آزاد زنان که با ژنئولوژی ارتقا یافته در دمکراتیزاسیون جامعه نقش بسیار مهمی ایفا نموده است. ایجاد سیستم دمکراتیک کنفدرال زنان در جامعه، تاسیس مجلس، کمون-آکادمی و کئوپراتیو(تعاونی) مهم است. پارادیگمای آزادی زنان که با ژنئولوژی پیشرفت نموده  و با کنفدرالیسم زنان کامل شده مقوله‌ای هیجان‌آور است و معمار این، رهبر آپو است.

برای درک حقیقت رهبری بایستی تمامی  دفاعیات رهبری را بارها و بارها خواند. استمرار  جستجوی آزادی و حقیقت با دفاعیات وی مهم است. فراموش نکنیم که اگر کیهانی که در آن هستیم زنده و دارای سیر تاریخی معظمی است برای تعریف خود و تفهیم آن هر زمان و در هر عصری انسانهای کامل را برگزیده است. کیهان بایستی در رهبری به زبان آورده شود.

در شخص رهبر آپو خلق کورد و فرد آزاد در جزیره‌ی ایمرالی در شرایط اسارت گرفته می‌شود. اگر به آزادی فیزیکی رهبر آپو اجازه داده نشود هم وی انسان آزاد تاریخ گذشته و امروز است. رهبر آپو در جزیره‌ی ایمرالی دانش حیات آزاد و فلسفه و سیستم آن را ابتدا برای خلق کورد و سوسیولوژی آزادی را به تمام انسانیت ارائه داده است. جامعه‌شناختی آزادی و تاریخ مبین لحظات آزادی است. آزادانه زیستن و توسعه‌ی برساخت اجتماعی خویش  در زمان و حفظ  آن مقوله‌ای حیاتی است. لحظات آزادی به طور دایمی زیسته نمی‌شود. با نگاهی به کسانی که دارای دانش آزادی بوده به این واقعیت پی می‌بریم کسانی قادرند به روح جامعه‌شناختی آزادی پی برند که هر آن از زندگی خویش را  با‌معنا ساخته و هر آن در حال مبارزه هستند.

اگر رهبر آپو به طور پیوسته دانش آزادی را از نو فرم‌یابی می‌کند ما هم با ایمان به اراده و نیرویمان قادریم حقیقت آزادی را زندگی کنیم. بنابراین درک حقیقت رهبری و آمیختن آن با نیروی نظر و مفهوم مهم است و پاسخ آن تداوم‌بخشی مبارزه‌ی هستی-نیستی است. بایستی خلق کورد حقیقت واقعیت رهبری را برای کسب آزادی و مبارزه در راستای آن را بیش از پیش گسترش دهند. سال ۲۰۱۸ سال مبارزه‌ای دشوارتر در راستای خط رهبری و رساندن ملتها به حقیقت آنان است. این سال، سال دیدار با رهبری و ارتقای مبارزه خواهد بود.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید