هشت مارس با جان، رنج و فریاد ۱۲۹ زنی آغاز شد که در سال ۱۸۵۷ در نیویورک و در کارخانهی نساجی سوخته شدند، از آن روز تاکنون پرچم آزادی نسل به نسل  و به دست زنانی که سرشان با گیوتین بریده شده، در آتش سوخته، به دار اعدام آویخته، در میادین به رگبار گلوله بسته شدهبه امروز رسیده و هم  اکنون در کوردستان و خاورمیانه زنان مبارز کورد همچون آرین میرکان در کوبانی و در حماسهی عفرین آوستا خابور در نمود ارتجاع داعش و فاشیست دولت ترکیه با سیستم پنجهزار سالهی هژمونی مردسالاری با روح آزادیخواهی به سمبل مبارزه مبدل شدند.  بدین وسیله یاد تمامی شهدای راه آزادی را گرامی داشته و پایبندی به خط و آرمانهای آنان را بار دیگر آشکار مینماییم.

هشت مارس را به رهبر آپو که این روز را در کوردستان و خاورمیانه روزآمد و احیا و به صیانت از آن درآمد و هر زمان و در تمامی لحظات و در رنجها و مبارزات زنان همراه آنان بوده و امروز ایدئولوژی رهایی زنان را ابتدا به زنان کورد و تمامی زنان دنیا ارمغان نموده را با عشق و دلتنگی فراوان درود فرستاده و با شعار « یا حیات آزاد با رهبری و یا هرگز...» این روز را به تمامی زنان مبارز آزادیخواه ، مادران شهدا و تمامی زنان دنیا تبریک میگوییم.

سیستم مدرنیتهی کاپیتالیست با سوزاندن ۱۲۹ زن در آمریکا چهرهی واقعی و ضدزن خود را نشان داد که در هر فرصت به قلب، فکر، جسم و همهی حجرههای او نفوذ کرده و با خشونت، فشار، تجاوز، شکنجه، تحقیر و سیاستهای تضعیف، موجودیت، هویت، اعتبار و کرامت آنان را نیست انگاشته و در صدد نابودی آن بوده و سیاستهای آن با سرعت تا به امروز تدوام مییابد. این سیستم  خاورمیانه را به میدان خون مبدل و راه بر بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گشوده و با اعمال خود و حمایت از دولتهای مرتجع و ایدئولوژی فاشیست در منطقه، زنان و ملتها را سرکوب میکند. محصول این سیاستها و اقدامات هدف قرار دادن زنان در تمامی عرصههای حیات، دستگیری، زندان، بیکاری، ازدواج در سنین پایین و سوق دادن آنان به سوی فحشا و خودکشی است و ایران یکی از دولتهایی است که در بالاترین سطح علیه زنان جنگ ویژه به کار میبرد. با وجود تمامی حملات و تعرضات سیستم، هیچگاه جستجوی آزادی توسط زنان کمرنگ نشده و هر بار ارادهای مصممتر در میادین مبارزه حضور پیدا میکنند. 

در ابتدای سال ۲۰۱۸ در ایران و روژهلات کوردستان قیامهای مردم آغاز شد که زنان در صفوف اولیه قرار داشتند و در مقابل سیستم هژمونی مردسالاری ایستاده و خواستههای آزادیخواهی خود را به زبان آوردند. در ادامه با تهاجمات دولت فاشیست ترکیه بر علیه انقلاب روژآوا و اشغال عفرین، مبارزان زن کورد با مقاومتی بینظیر که در دنیا مثالزدنی است ایستاری از خویش نشان دادند که به امید و الهام زنان و خلقهای دنیا مبدل شد. امروز انسانیت در خاورمیانه و کوردستان در نمود جنبش آزادیخواهی زنان آپویی نویدبخش حیات نوین و میلاد دنیایی آزاد است.  

در روزهای اخیر آوستا خابور با عملیات فدائی خود از رهبری، سرزمین و آزادی خویش صیانت به عمل آورده و تمامی زنان کوردستان و خاورمیانه را به مقاومت عفرین دعوت نمود. در انتها تمامی زنان به ویژه زنان روژهلات کوردستان را به مبارزه در مقابل سیستم سرمایهداری فراخوانده و به حضور در میدانها در روز هشت مارس دعوت نموده و بار دیگر این روز را به تمامی زنان کارگر تبریک میگوییم.

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان

7.3.2018

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید