چهارم آوریل، سالروز تولد رهبر آپو را نخست به ایشان، خلق کورد و تمامی خلقهای آزادیخواه، به ویژه همه ی زنان و جستجوگران راه حقیقت و آزادی تبریک می‌گوییم.

تولد رهبرآپو، میلاد یک خلق است. ظهور رهبرآپو درسده بیستم و گسترش اندیشه وایدئولوژی آپویی در کوردستان، بزرگترین شانس بشریت برای برون‌رفت از بن بست فکری است که کاپیتالیسم درجوامع بشری بوجود آورده بود. با ارائه ی خط سوم نه تنها برای خلق کورد بلکه برای همه انسانیت نویدبخش و آغاز آینده‌ای روشن گردید.

چهارم آوریل همچنین مصادف با چهاردهمین سالروز تأسیس پژاک « حزب حیات آزاد کوردستان » است. درحقیقت تأسیس پژاک پاسخی مناسب ازجانب خلقمان درشرق کوردستان به توطئه ی بین الدولی علیه رهبرآپو و دگربار آغاز مبارزه ی آزادیخواهی خلق مان بود. بدین گونه به روش سیستماتیک مبارزه ی خویش را گسترش داده است. همچنین با اهمیت دهی به خودسازماندهی نقطه ی پایان بر وضعیت عدم انسجام گذاشته است. این بار خلق مان در شرق کوردستان با پیشاهنگی پژاک مطالبات سیاسی خویش را تحت نقشه ی راه جهت برون رفت از مسائل حاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به ویژه جنسیت گرایی ارائه داده و همچنان جهت تداوم گسترش مبارزات همه گیر تلاش می نماید.  

امسال نیز خلقمان درشرق کوردستان درحالی شصت ونهمین سالروز تولد رهبرآپو وچهاردهمین سالگرد تأسیس پژاک را جشن می گیرد که نظام جمهوری اسلامی در سراشیبی فروپاشی قرار گرفته و به همین دلیل نیز اعمال سیاستهای امحاء وشکنجه ی سیستماتیک علیه خلقهای ایران را به حد نهایی رسانده است. در رأس سیاستهای جامعه ستیز رژیم ایران، زنان هستند که نشانه و هدف هرگونه تهاجمات قرار گرفته و می گیرند. علی رغم وجود سیاستهای فشرده و زن ستیز، زنان مبارز ایرانی هرگز سرتسلیم فرود نیاورده اند و همچنان صفوف مبارزه ی آزادی را پیشبرد داده اند.

بار دیگر بایستی گفت یگانه نیروی پیشاهنگ مبارزات سیاسی واجتماعی در شرق کوردستان وایران، زنان می باشند. جامعه ای که زنانش به آن سطح ازخودآگاهی برسند، دستیابی به آزادی ودموکراسی در آن جامعه بسیار آسانتر خواهد بود.

امروزه اندیشه و نظریات رهبرآپو درباره آزادی زن، جهانی گشته است. همچنین زنان جهان با مبنا قرار دادن پارادایم جامعه ی اکولوژیک _ دموکراتیک بر اساس آزادی زن، مبارزات خویش را گسترش می دهند.       

باردیگر همچون جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان، تولد رهبرآپو را به تمامی آزادیخواهان جهان، بویژه زنان که با اندیشه های آپویی در مقابل ذهنیت زن ستیز مبارزه می نمایند، تبریک می گوییم. همچنین عهد می بندیم که با پیشبرد مبارزات تا رسیدن به آزادی ودموکراسی وبرساخت جامعه دموکراتیک، اکولوژیک و به دور از تبعیض جنسیتی، ضمانت آزادی رهبر آپو را تامین نماییم.

میلاد رهبرآپو تلآلؤ امیدی است برای تمامی زنان جهان.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان

03.04.2018

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید