جنــگ جهانــی ســومی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و منطقــه زیســته می شــود، جنــگ اقتــدار و ایدئولــوژی اســت کــه بــا ذهنیــت دولت-ملــت بــه فرهنــگ بشریــت، جامعــه، جوانــان و زنــان تحمیــل می شــود.

جنــگ جهانــی ســومی کــه هــم اکنــون در خاورمیانــه و منطقــه زیســته می شــود، جنــگ اقتــدار و ایدئولــوژی اســت کــه بــا ذهنیــت دولت-ملــت بــه فرهنــگ بشریــت، جامعــه، جوانــان و زنــان تحمیــل می شــود. محصــول ایــن ذهنیــت نسـل کشـی فرهنگـی و فیزیکـی خلق هـا اسـت. قدرت هـای جهانــی هــم اکنــون برنامــه و پروژه هایــی بــرای دیزایــن جدیـد خاورمیانـه طـرح ریـزی نمـوده تـا ایـن جغرافیـا را بـر اســاس منافــع و قــدرت خویــش اداره کننــد. در ایــن میــان دو نیــرو بــه مــوازات یکدیگــر در ایــن جنــگ ایدئولوژیــک قــرار دارنــد: یــک طــرف نیروهــای مدرنیتــه کاپیتالیســم اســت کــه اســتعمار و قتــل عــام، تــک تیــپ نمــودن جامعــه پیشـه آن بـوده و دیگـری مدرنیتـه دمکراتیـک کـه کانـون آن کوردســتان بوده و بــا پیشــاهنگی خلــق کــورد صورت می پذیرد و شــالوده آن احتـرام و بـه رسـمیت شـناختن تنوعـات فرهنگـی، هویتـی، اراده ی افــراد و جامعــه اســت و بــا ذهنیتــی عدالت محــور و مســاوات طلب، تمامــی تفاوتمندی هــای جامعــه را درخـود جـای داده و برای دفاع از موجودیت و صیانت از دستاوردهای خویش مبارزه می نماید.

در این میان ایـران در مرحلـه ای قـرار دارد کـه بـا بحران هـای سیاسـی،اقتصادی و اجتماعـی عمیقـی روبـه رو مانـده و یکـی از دلایـل آن اصرار بـر انـکار و امحـای حقـوق ملت هـا، جنـگ طلبـی در خـارج از مرزهـای خـود و سرکـوب پتانسـیل های داخـل بـه ویـژه زنـان اسـت. افزایــش روزافــزون خشــونت و قتــل زنــان در جامعــه ی ایــران و در عیــن حــال افزایــش میــزان طــلاق، اعتیــاد، کارتن خوابــی و دههــا بحــران اجتماعـی کـه زنـان اولیـن و اصلی تریـن قربانیـان آن اسـت نشـان دهنده ی نبـود دمکراسـی و ضـدزن بـودن رژیـم ایـران اسـت. بنابرایـن خشـونت بـه عنـوان سـازوکاری بـرای کنتـرل بـر جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و در ایـران نیـز انـواع و اشـکال خشـونت علیـه زنـان وجـود دارد تـا فریـاد و قیـام زنـان را از نطفـه خامـوش نماینـد. قتل زنان توسط افراد وابسته به جمهوری اسلامی همچون شهردار سابق تهران و لغو حکم اعدام آن علی رغم قتل همسرش، تنها نشان دهنده ی حمایت ذهنیت مردسالار ایران از قاتلین زنان می باشد. این در حالی است که چند سال پیش زنانی همچون ریحانه جباری و فریناز خسروانی برای دفاع از شرف و کرامت خویش، اعدام و مرگ را قبول نمودند اما قاتلین و متهاجمان نیز بدون هیچ برخوردی از سوی نظام، به زندگی خویش ادامه دادند . بار دیگر در ذهنیت و نظام مردسالار ایران زنان قربانی گشتند. از سویی دیگر، جان باختن دخترآبی برای رفتن به استادیوم عصیانی بود در برابر تمامی سیاست های زن ستیزانه ی دولت تا به گوش آنان برساند که زنان برای دستیابی به حقوق انسانی جان خویش را نیز فدا می سازند. شاید بارها از افزایش روزافزون آمار خودسوزی در استان های کرماشان و ایلام شنیده ایم، اما امسال علاوه بر این آمار، خودکشی زنان و قتل آنان از سوی افراد خانواده شان در سنه  نیز روز به روز فزونی می یافت. بدون شک می توان گفت تهاجمات صورت گرفته علیه زنان درشرق کوردستان جنگ ویژه ی دولت است که در برابر زنان کورد صورت می پذیرد. بعنوان نمونه به آتش کشاندن زن سنه ای توسط همسرش و عدم هیچ گونه برخوردی از سوی دولت می توان اشاره نمود.

اتحاد زنان در سراسر ایران، سیاست ها و برنامه های دولت را خالی از معنا می سازد

رژیــم تاکنــون در راســتای رســیدگی بــه خواســته های زنــان گامــی برنداشــته و بــر سیاســت ها و رویــه
خـود اصرار مـی ورزد.در ماه هــای اخیردســتگیری زنــان، اقلیت هــای دینــی، فعالیــن مدنــی و سیاســی بســیار افزایــش یافتــه آشــکار است کــه چنیــن رویکــردی بــرای ایجــاد تــرس و کنـتـرل جامعــه اســت. افزایــش آمــار زندانیــان سیاســی زن و مطرح ساختن اعدام زنان زندانی همچون زهرا محمدی نیــز به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان فعالین و همچنین سرکوب فعالیــت و حضــور زنــان در عرصــه های مختلف جامعــه اســت.

زنــان در مقابــل تمامــی دســتگیری ها، فشــار و سرکــوب بــا جســارت مقاومــت می کننــد امــا مبــارزه نامنســجم و فقــط محــدود بــه بخشــی از اقشــار جامعــه، بــه دســتاورد پایــداری نخواهــد رســید. بــا پیشــاهنگی زنــان کــورد لازم است  اتحــاد و همبســتگی زنــان مســتحکم تر گــردد زیــرا مســئله زنــان مشـتـرک و بایــد مبــارزات آنــان نیــز مشتــرک باشــد. اتحــاد ملتهــا در ایــران بــا اتحــاد زنــان بــه واقعیــت خواهــد  پیوســت و بــا چارهگشــایی مســائل زنــان، مســئله خلقهــا در ایــران نیــز چــاره یابــی خواهــد شــد.

همانطور که می دانیم ایـران جغرافیایـی اسـت کـه دارای بیشـترین تنوعـات هویتـی، فرهنگـی، دینـی و مذهبـی در منطقـه اسـت کـه میتواننـد در سیسـتمی کنفـدرال بـا برابـری و آزادی زندگـی کننـد. از سوی دیگر سیسـتم خودمدیریتـی دمکراتیـک، سیسـتمی زن محـور اسـت. پـس بـا ارزیابـی و آگاهـی بـر اینکــه سیســتم خودمدیریتــی دمکراتیــک همانــا برقــراری و ســازماندهی سیســتم حیاتــی آزاد بــرای تمامــی زنــان میباشــد، ضمانـت برقـراری ایـن سیسـتم نیـز تنهـا بـا سـازماندهی نیـروی دفـاع ذاتـی امـکان پذیـر اسـت.

در پایان همچون جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان «کژار» به مناسبت ٢۵ نوامبر، روز مبارزه علیه خشونت علیه زنان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی زنانی که در راستای دستیابی به حیاتی آزاد جان باخته اند، ارتقای سطح مبارزات و فراگیر نمودن آن را تنها راه صیانت از ارزش ها و دستاوردهای آنان می دانیم. همچنین در چند ماه گذشته با  راه اندازی کمپین « در برابر هر نوع خشونتی، مبارزه نماییم، متحد شویم و آزاد گردیم» زمینه را برای اتحاد هر چه بیش تر زنان کورد و ایرانی فراهم نموده ایم. از سویی برآنیم که مبارزات زنان در عرصه های گوناگون و اعتراضات اخیرآنان در شهر کوردستان و ایران ما را به افزایش ارتقای مبارزات فرا می خواند و ضمن حمایت خویش از مبارزات شان از زنان شرق کوردستان و ایران نیز می خواهیم تا با اتحاد و سازماندهی خویش به سیاست های دولت پایان بخشند. همچون کژار ضمن گسترده نمودن فعالیت کمپین علیه هر گونه استعمار علیه میهن، زنان و کرامت انسانی مبارزات خویش را ارتقا خواهیم بخشید.

جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان « کژار»

23/11/2019

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید