همچون جامعه‌ی زنان آزادشرق کوردستانKJAR نسل کشی و قتل عامی که از سوی داعش برخلق شنگال و به ویژه زنان، تحمیل گردید و همچون زخمی عمیق بر حافظه‌ی زنان و خلق شنگال باقی مانده است، را در دومین سالگرد این نسل کشی، به شدت محکوم می‌نماییم.

داعش که نمونه‌ی بارز یک ایدئولوژی اقتدارگرای مردسالار است، در تاریخ 3 اوت 2014 به شنگال هجوم برد. در نتیجه‌ی این قتل عام، 50 هزار نفر کشته شدند، صدهاهزار نفر از مردم ما مجبور به مهاجرت گشتند. در طول تاریخ جنسیت‌گرایی، ذهنیت اقتدارگرای مردسالار بصورتی سازمان یافته و همه جانبه، زنان را مورد هدف قرار داده‌اند. بزرگترین هدف در این قتل عام نیز زنان بودند. صدها تن از زنان، مورد تجاوز قرار گرفتند. 5هزار زن و کودک نیز بعنوان غنایم جنگی ربوده شدند. در تاریخ کوردستان تا کنون نیز، علی رغم تمامی حملات نیز،‌ زنان بعنوان پیشاهنگ و سمبل اراده نیز بودند. نمونه‌ی بارز، نیز مقاومت زنان در برابر ایدئولوژی تروریستی داعش بوده که بویی از انسانیت نبرده است ده‌ها زن از کوه‌،«ارتفاع» خویش را پرت نمودند. ده‌ها تن خودکشی نمودند و بسیاری نیز با در صورت ایجاد کوچکترین فرصت، فرار نموده‌اند. 

خلق ایزدی،‌ بدلیل آنکه در طول تاریخ، با حملات ونسل‌کشی‌های فراوانی از سوی دشمن مواجه گردیده‌است، نتوانسته خود راسازماندهی نماید و نیروی برای دفاع از خویش ایجاد نماید. همین نیز موجب گردیده که زنان ایزدی نیز،‌ بعنوان بزرگترین قربانیان این تهاجمات محسوب می‌شدند. در دو سال اخیر، برخی از زنان ایزدی موفق به نجات خویش از دست داعش گردیدند. اما هنوز هم حدود 3 هزار زن در اسارت داعش می‌باشند. وضعیت کنونی زنان ایزدی و همچنین تلاش برای آزادی آنان، دلیل اساسی مبارزه‌ی همه‌ی زنان کورد است.
در برابر این نسل کشی زنان ایزدی و خلق شنگال، نیروهای آزادی‌خواهانه‌‌ی خلق کورد، مقاومتی بی‌همپا را به نمایش گذاشتند. در بسیاری از عرصه‌ها، خلق ایزدی و در راس آنان زنان،پیشاهنگ گردیدند. بار دیگر، فعالیت‌ها‌ی مربوط به بازسازی، صورت گرفت. شورای زنان ایزدی و نیروهای دفاعی مستقل زنان،YPJJIN    ایجاد گردید و زنان بسیاری برای برساخت حیاتی آزاد به این نیروها پیوستند. هم اکنون زنان ایزدی، به منظور پاسخ در برابر این قتل عام، آموزش را مبنا قرار داده و با خودآگاهی هرچه بیشتر، پیشاهنگ تمامی عرصه‌ها در شنگال می‌باشند. امروز زنان ایزدی، در مکان مقدسی همچون شنگال، برای ایجاد زندگی نو، فعالیت می‌نمایند و این نه تنها برای زنان منطقه،بلکه برای تمامی دنیا، نمونه می‌باشد.
همچون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان‌‌KJAR از بیانیه‌ی مجلس زنان شنگال که به مناسبت دومین سالگرد قتل عام داعش علیه زنان ایزدی صورت گرفته است، حمایت می‌نماییم. همچنین برای به رسمیت شناختن رسمی از نسل‌کشی زنان در این تاریخ، در سطوح بین المللی، فعالیت می‌نماییم. از سوی دیگر بر اساس ایجاد اتحادی دموکراتیک زنان کورد و تمامی زنان ایران، زمینه‌ی مبارزه‌ی مشترک را توسعه بخشیم. باردیگر تمام زنان شرق کوردستان و ایران را برای اقدامی مشترک علیه این نسل کشی فرا می‌خوانیم. برای همصدایی با زنان ایزدی،‌در روز 3 اوت2016 همگی را به یک دقیقه سکوت در این روز فرا می‌خوانیم. از سازمان ملل و همه‌ی سازمان‌های مرتبط به آن خواستاریم تا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. 
جامعه ى آزاد زنان شرق كوردستان

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید