ضیافت فرشتگان

صفحات اصلی1399/3/13

دشــمنان خلــق کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان از جملــە حکومــت ایــران در بخــش شرقی،بــه اشــکال مختلــف سیاســی، فرهنگــی، هنری،اقتصــادی، فیزیکــی و حتــا از طریــق نابــودی طبیعــت کوردســتان در پــی آسیمیلاســیون و نابــودی ایــن خلــق هســتند

ماریا پناهی

دشــمنان خلــق کــورد در هــر چهــار بخــش کوردســتان از جملــە حکومــت ایــران در بخــش شرقی،بــه اشــکال مختلــف سیاســی، فرهنگــی، هنری،اقتصــادی، فیزیکــی و حتــا از طریــق نابــودی طبیعــت کوردســتان در پــی آسیمیلاســیون و نابــودی ایــن خلــق هســتند. بــدون شــک در ایــن میــان خلــق آزادیخــواە کــرد هیچــگاه در برابــر ظلــم و ســتم حاکمــان ظــالم ودیکتاتــور، سر خــم نکــردە و بــا مبــارزات خســتگی ناپذیــر خواهــان آزادی و حقــوق مــشروع خــود بــودە و هســتند. در ایــن میــان بــه ویــژە نقــش زنــان کــورد کــە دوشــادوش مــردان در میادیــن مبــارزە حضــور دارنــد، بســیار چشــمگیر اســت. پیشــاهنگی زنــان کــورد در شرق کوردســتان نیــز کــە بــر مبنــای ایدئولــوژی و فلســفە رهــبر عبداللــە اوجــالان کــە " آزادی زن را بنیــان مبــارزە بــرای آزادی جامعــە قــرار دادە"، نشــان از پویایــی وگسـتـردگی ایــن مبــارزات دارد. چنــدی پیــش در ســفری بــه کوردســتان افتخــار حضــور در کنگــرە جامعــە زنــان آزاد شرق کوردســتان "کــژار" را یافتــم. ایــن نخســتین بــاری بــود کــە در چنیــن کنگــرەای شرکــت مــی کــردم و از همیــن رو شــور و هیجــان خاصــی تمــام وجــودم را فــرا گرفتــە بــود. حضــور در میــان گریلاهــای کردســتان بخصــوص در میــان زنــان گریلایــی کــە در ســخت تریــن شرایــط ، پیشــاهنگی مبــارزات آزادی بــرای تمامــی خلقهــای ایــران و بــه ویــژە زنــان ســتمدیدە ایــن جغرافیــا را برعهــدە دارنــد، بســیار هیجــان انگیــز بود.بــە رغــم آنکــە در کوهســتانهای کوردســتان فشــار و حمــلات زمینــی و هوایــی حکومتهــای اشــغالگر همچنــان ادامــە دارد، امــا زنــان قهرمــان کــورد در چنیــن شرایــط ســخت و دشــواری سومین کنگــرە خــود را برگــزار کردنــد، چــرا کــەدر ایــن برهــە حســاس انجــام ایــن مهــم و مصوبــات آن بــرای پیشــبرد مبــارزات از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــود. حــال و هــوای جالبــی بــود، بــا وجــود آنکــە خطــر حملــە دشــمن، هــر آن امــکان داشــت امــا همــە در تــلاش و تکاپــو بــرای برگــزاری هرچــە بهـتـر کنگــرە بودنــد. باوجــود شرایــط ســخت امــا، روحیــە بــالای گریلاهــای زن ، همیــاری و همــکاری ، فــداکاری وعشــق ورزیــدن در تمامــی آنهــا چنــان مــوج مــی زد کــە بــا حضــور در جمعشــان، مــی تــوان ایــن همــە زیبایــی را بــا تمــام وجــود احســاس کــرد. بــە واقــع مــن بــە ضیافــت فرشــتگان دعــوت شــدە بــودم. بنــا بــر اصــول اولیــە قــرار داد اجتماعــی " کــژار " ایــن سیســتم متعلــق بــە جنبــش زنــان شرق کوردســتان و ایــران اســت کــە در مســیر ایجــاد جامعــەای دمکراتیــک، اکولوژیــک وفــارغ از تبعیــض جنســیتی مبــارزە مــی کنــد، از همیــن رو من بە عنوان یک روزنامە نگار در این کنگرە شرکت می کردم بار بسیار سنگینی بود من خود را نمایندەی زنان در این کنگرە می دانستم کە بە خاطر روش امنیتی نتوانستە اند در اینجا حاظر باشند. بــر در و دیــوار محــل برگــزاری کنگــرە، تصاویــر زنانــی نصــب شــدە بــود کــە در مبــارزات آزادیخواهــی جانباختــە بودنــد، الگوهائــی کــە سرمشــق رهــروان آزادی و روشــنگران مســیر آزدی زن بودنــد. بایــد در آن جمــع حضــور داشــت تــا بتــوان احساســی را کــە زنــان گریــلا نســبت بــە آنهــا داشــتند دریافــت. کنگــرە ســە روز ادامــە داشــت. در مباحــث ســە روزە،  زنــان مبــارز کــورد کــە اکثریــت آنهــا را زنــان جــوان تشــکیل می دادنــد بــه تحلیــل و بررســی اوضــاع سیاســی جهــان بــه ویــژە خاورمیانــە و کوردســتان پرداختنــد. گــزارش کار و فعالیتهــای دو ســالە قرائــت و مــورد تجزیــە و تحلیــل قــرار گرفتنــد. خــود انتقــادی و نقــد دیگــران از اصــول پایــەای مبــارزان آپوئــی بــودە و بــا لحــاظ ایــن مهــم، بــە نقــد و بررســی چگونگــی رونــد فعالیتهــای دو ســالە پرداختــە و نقــاط قــوت و ضعــف آن را تحلیــل کردنــد. آنچــە کــە بســیار جالــب توجــە بــود، عمــق و شــیوە تحلیــل زنــان جوانــی بــود کــە بــا وجــود ســن و ســال کــم ،امــا از تــوان تحلیــل و اجرایــی بســیار بالایــی برخــوردار بودنــد. همــە اینهــا نشــان از آن دارد کــە جنبــش نویــن زنــان شرق کردســتان تــا چــە حــدی بــر آمــوزش اصرار دارد و بــر ایــن عقیــدە کــە "بــدون آزادی زن، جامعــە آزاد نخواهــد شــد" پایبنــد اســت. تأکیــد چنــد بــارە ســخنرانان بــر لــزوم ایجــاد همبســتگی میــان تمامــی زنــان ایــران و بســط مبــارزات بــە کل جامعــە در شرق کوردســتان و ایــران از جملــە نــکات مــورد توجــە در ایــن کنگــره بــود. بخش پایانی کنگره، انتخاب شورای رهبری کژار بود کە با رأی مستقیم حاضران برگزیدە شدند. حضــور مــن در ایــن کنگــره باعــث ایجــاد چنــان شــور و اشــتیاقی در مــن شــد کــە از یــک ســو عــزم مــرا در مبــارزە راســختر کــرد و از ســوی دیگــر امیدهایــم را بــە پیــروزی صــد چنــدان نمــود. براســتی بــا دیــدن ایــن زنــان جــوان بــە عمــق گفتــە رهبرمــان پــی بــردم کــە مــی گویــد: "آزادی بســیار زیباســت ، امــا مبــارزە بــرای آزادی زیباتــر اســت". مــن در ایــام کنگــره  و به ویــژه  در جمــع زنــان گریــلا کــە از تمــام خوشــی های محصــول سرمایــەداری جهانــی دســت شســتە و بــا جان فدایــی در مســیر مبــارزات آزادی زن گام برداشــتەاند، عشــق بــه خلــق را بــه معنــای واقعــی احســاس کــردم. بــر خــود مــی بــالم کــە ملتــم چنیــن زنــان قهرمانــی دارد کــە اکنــون زبانــزد خــاص و عــام در همــە جهــان شــدەاند. زنانــی کــە پیشــاهنگی مبــارزات آزادی زن را نــە تنهــا در کوردســتان و خاورمیانــە ، بلکــە در تمامــی جهــان برعهــده دارند. آخــر ســخن اینکــە در راســتای نیــل بــە آزادی زن بایــد " کــژار" را به خوبــی شــناخت و بــا اهــداف آن آشــنا شــد. امــری کــە قطعــا مــی توانــد در آینــدەای نــە چنــدان دور، موجبــات آزادی زنــان و برقــراری دموکراســی در کوردســتان و ایــران را در پــی داشــتە باشــد.

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید