احـزاب متعـددی در ایـران و شرق کردسـتان همچـون تـوده، مجاهدیـن خلـق، فدایـان خلـق و کوملـه و دمکـرات تشـکیل شـده کـه در بطـن آنان زنـان حضـور یافتـه و دارای منزلتـی مسـتقل بـرای خویـش بـوده انـد و دوشـادوش مـردان در مبـارزات مشـارکت کـرده انـد...

شماره‌ی بیست و دوم نشریه «زنان شرق» ارگان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان‌ـ کژار

نشریه‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

  در ایـن شـماره بـه اهمیـت حضـور زنـان در احـزاب چـپ پرداختـه شـده و همچنیـن بـه چگونگـی حضــور زنــان در احــزاب. عــلاوه برایــن بــه اهمیــت اتحــاد زنــان بــا وجــود تفاومتنــدی هــا اشــاره شــده و آســیب شناســی در مــورد عــدم کســب دسـتاوردهای مانـدگار بـا وجـود مبـارزات و مقاومـت هـای بـی نظیرشـان. 

جهت دانلود کلیک نمایید

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید