در سمیناری کە در مرکز غزلنوس شهر سلیمانی برگزار شد، زنان روژهلات و باشور کردستان بە بررسی مسائل و مشکلات ویژە زنان در هر چهار بخش کردستان پرداختە و در مورد راهکارچاره‌یابی این مشکلات به‌گفتگو پرداختند
 
این سمینار با شعار "جامعە‌ای فارغ از خشونت را بنیان می‌گذاریم"، از سوی سە تن از فعالان امور زنان در عرصە مبارزات آزادیخواهی، پیمان ویان، روناهی منگور و کنیر عبداللە اجرا شد.
 
در ابتدای سمینار، روناهی منگور بە بررسی وضعیت زنان روژهلات و ایران پرداخت و اظهار داشت: "دولت ایران [با رفتار و معیارهای دوگانه] همچنانکە در برابر نگرش‌های مردسالارانه از خود اغماض نشان می‌دهد، در برابر زنان اما سیاست ترور شخصیتی را مبنا قرار می‌دهد. زنان در ایران علاوە بر شکنجە فیزیکی، از بعد روانی نیز شکنجە می‌شوند. هم ذهنیت حاکم بر افراد جامعە و هم سیاست‌های خود رژیم ایران، با زنان سر دشمنی دارند و متأسفانه زنان هم در این رابطە سکوت اختیار کردەاند."
 
کنیر عبداللە یکی دیگر از مدیران این سمینار بە بررسی وضعیت زنان در باشور کردستان پرداخت و یادآوری کرد: "با وجود پیشرفت‌های قابل توجهی کە [از مبارزات] کسب شدە، اما هنوز هم خشونت اعمال شدە بر زنان حاکی از تداوم وضعیت وخیم حقوق زنان است. پیشنهاد من این‌ست که زنان باشور و روژهلات کردستان با هم در این زمینە فعالیت‌های خود را سازماندهی نمایند. ما زنان در هر چهار بخش میهن، باید مشکلات یکدیگر را درک نمودە و برای چارەیابی‌شان کوشش نماییم."
 
در انتها پیمان ویان دیگر سخنران سمینار در سخنانی خاطرنشان کرد: "ما بە مثابە زنان روژهلات، از چندین جنبە بە ترور شخصیت گرفتار شدەایم. رژیم حاکم درصورت عدم موفقیت سیاست‌های خود در درون خانوادە، بر علیە زنان بە محیط خارج از خانوادە متوسل می‌شود. حتی اگر این سیاست‌شان نیز با شکست مواجە شود، زنان را بە زندان محکوم می‌نماید. در هر حال، رژیم حاکم خواهان سلب شخصیت از ماست؛ چە در خانە چە در زندان."
 
پیمان ویان در ادامە افزود: " آنچه حیاتی‌ست واکنش ما بە اقدامات رژیم حاکم بر ایران در قبال زنان است. بە نظر من، مهم است که زنان را هرچه بیشتر آگاه ساختە و ارادە سلب شدەشان را بە آنها بازگردانیم". 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید