بیانیه کژار در مورد سالگرد شهید سما یوجه

گاهی کلمات در توصیف برخی از شخصیتها قاصر است انسانهائی که مهر خویش را بر تاریخ می زنند و به خط و فلسفه‌ای برای انسانها مبدل می‌شوند. جهت تعریف شخصیتها، شناخت تفکر و فلسفه‌ی زندگی آنان مهم است. نمونه‌ی چنین شخصیتی، شهید سماء یوجه است.

هوال سماء در سال ۱۹۷۱ در شهرآگری از توابع « توتاک» از خانواده‌ای میهن دوست متولد شد. در میان نظام کمالیسم واقعیت سیستم اقتدار را دیده و در دانشگاه، در پی فلسفه‌ی آزادی، با جنبش آپوئی آشنا شده و از آن لحظه در پی حقیقت زندگی حرکت نموده و به حرکت آپوئی ملحق می‌شود؛ اقدامات و فعالیتهای او در شهر آگری خیزشی ایجاد می‌کند. هوال سماء با اقدام فدائی خویش پاسخ کوبنده‌ای شد به کسانی که به خیال خام خویش کوردستان را در کوههای آگری مدفون ساخته بودند.

نیروهای استعمارگر با توطئه‌ای که طرح‌ریزی شده بود در صدد نابودی خلق کورد در شخص رهبر خلق کوردستان برآمدند. در تاریخ کوردستان ۲۸ عصیان رخ داده و این بار خواستند پ.ک.ک را هم سرکوب و نابود سازند اما  این واقعیت مهم را فراموش کردند که جنبش آپوئی هزاران مبارز قهرمان و فدائی دارد که برای آزادی وطن جانفشانی می‌کنند. هدف از این توطئه تقسیم کوردستان و تضعیف کوردها بود تا بتوانند بر اساس منافع خویش از آنان سوءاستفاده نمایند.

هوال سماء که قلب و فکر خویش را با فکر و فلسفه‌ی آپوئی سرشته بود برای محکوم ساختن و اعتراض به این توطئه جسم خویش را به آتش کشید و به پلی از آتش ما بین هشت مارس و بیست و یک مارس مبدل شد. عملیات فدائی شهید زیلان ( زینب کناجی) برای شهید سماء به منشا امید و نیرو و همین طور عملیات شهید مظلوم دوغان در زندانهای مخوف «آمد» به نمادی از مقاومت و مبارزه برای هوال سماء مبدل شده بود. با این آتش خویش را از همه‌ی فردمحوریهایی که انسان را اسیر می‌کند، مبرا ساخت و اراده‌ی زن کورد را در نمود شهید زیلان تعریف نمود بنابراین زنان کورد آفرینندگان انقلاب کوردستان هستند و زنانی این چنین در تاریخ کوردستان کم نیست.

آتشی که کاوه‌ی آهنگر روشن ساخت با سماء، بریوان، روناهی، روشان و مظلوم‌هاهر زمان شعله‌ور خواهد بود و گرمای آن دل خلقها و زنان فرودست را گرم و روشن خواهد ساخت. شهداء برای آفرینش حیاتی با معنا و آزاد جان خویش را فدا نموده‌اند بنابراین  صیانت از شهیدان در هر چهار بخش کوردستان، صیانت از کرامت خلق کورد است.

 

کوردیناسیون کژار

16-06-2017

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید