جنگ و درگیری با محوریت خاورمیانه خاورمیانه هر روز پیچیده تر از پیش و بر شدت آن افزوده می شود. کوردستان و خلق کورد نیز سالهاست که درگیر این جنگها بوده و در راستای برساخت جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد  بر اساس  فلسفه و اندیشه‌های رهبر اوجالان مبارزه می کنند. این مبارزات بی‌همتا در برابر استعمار و اقتدار پس از گذشت چهل سال همچنان به صورتی بی‌امان ادامه دارد. توطئه‌های خصمانه و سیستماتیک نظام سرمایه‌داری در راستای تضعیف و نابودی جنبش آزادیخواهی کوردها که برای ایجاد سیستم مدرنیته دمکراتیک مبارزه می کنند، آشکار و ابعاد جدیدی به خود می گیرد. بدون شک یکی از توطئه های ناجوانمردانه و ناانسانی نظام سرمایه داری، دستگیری و زندانی نمودن رهبر آپو است که بنیان مبارزات آزادیخواهی کوردستان را بنا و خلق کرد را بار دیگر احیا نمود. با گذشت بیست سال از توطئه بین الدولی علیه رهبر آپو که در واقع توطئه ای علیه خلق کورد و ملتهای فرودست است، هنوز هم به اشکال متفاوت این توطئه ادامه دارد. تجرید مطلق و عدم صدور حق ملاقات با خانواده و وکلا در دو سال اخیر اوج نظام فاشیستی دولت ترکیه را آشکار می کند. هر چند در پس این توطئه نه تنها ترکیه بلکه دستهای پلید قدرتهای امپریالیسمی و فرامنطقه ای وجود دارد. رهبر آپو با مقاومت بی نظیر خود در برابر تمامی شکنجه ها و رفتارهای غیرانسانی در امرالی، نمونه شخصیت آزاد این عصر است. شخصیتی که تمامی توطئه های نظام فاشیستی را با شکست روبه رو ساخت. دولت ترکیه و حکومت اردوغان که فاشیسم و اقتدار در آن به حد نهایی رسیده و سیستم آن رو به فروپاشی قرار دارد برای حفظ بقای خود از هیچ اقدام خارج از قواعد انسانی فروگذار نمی کند. ترور سیاسی و فیزیکی کوردها با تمامی تکنیکها و تاکتیکهای نظامی در ترکیه در واقع تلاشی برای نابودی کردها است هر چند تاکنون نه تنها در این مورد موفقیتی کسب ننموده بلکه در برابر مقاومت و مبارزات باشکوه کوردها درمانده و مستاصل شده و بر نفرت و خشم کردها نسبت به دیکتاتوری اردوغان  افزوده شده است. کوردها و به ویژه زنان همیشه در برابر انزوای مطلق رهبر آپو دارای موضع بوده و اعتراض خود را نشان داده اند. زنان سیاستمدار نیز درون این فعالیتها هر زمان حضور داشته اند. لیلا گوون، رئیس مشترک ک.ج.د  و نماینده حزب دمکراتیک خلقها در سی و چهارمین روز از اعتصاب غذای خود به سر می برد. وی تاکید نموده تا رفع ایزولاسیون مطلق علیه رهبر آپو به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. موضع لیلا گوون، نمود زن  مبارز کورد است. مقاومتگر و بااراده. این اقدام زن مقاومتگر کورد، ارزشمند و قابل تقدیر است. با پیشاهنگی وی بار دیگرنه تنها کوردها بلکه بسیاری از ملتها در سرتاسر دنیا نسبت به تجرید رهبر آپو نارضایتی خود را نشان دادند چرا که افکار و فلسفه رهبر آپو مرزهای کوردستان را درنوریده و جهانی شده است. بنابراین بایستی تمامی زنان کرد و انسانهای دمکراسی خواه و صلح طلب برای آزادی رهبر آپو و شکستن تجرید وی فعالیت نمایند. در واقع اقدام لیلا گوون، تدوام خط مبارزاتی شهیدان جنبش آزادیخواهی کورد همچون سارا، دلال، روژبین و شیرین وصدها زن مبارز دیگر است که هیچ گاه در برابر فرادستی و سلطه دولتی تسلیم نشده اند و الهام بخش تمامی زنان فرودست دنیا هستند.

کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان نیز هر زمان در راستای آزادی، امنیت و تندرستی رهبر آپو مبارزه نموده و خواهد نمود و تمامی جوامع انسانی و در صدر آن زنان، مادران صلح و جوانان را به فعالیتهای رادیکال همسو با اقدام لیلا گوون برای آزادی و رفع تجرید رهبر اوجالان فرامی خواند.

جامعه زنان شرق کردستان ـ کژار

۱۱.۱۲.۲۰۱۸

 

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید