در ابتدا همچون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان «کژار» ضمن تسلیت به خانواده‌ی جان باختگان

در ابتدا همچون جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان «کژار»  ضمن تسلیت به خانواده‌ی جان باختگان وابراز همدردی با آنان تظاهرات و اعتراضات سراسری شرق کوردستان و ایران را امری کاملا مشروع دانسته که در راستای محقق گشتن مطالبات زنان، جوانان و همه‌ی اقشار جامعه صورت پذیرفته و سیاست سرکوب گرانه ی دولت ایران علیه تظاهرات کنندگان و اغتشاش گر خواندن آنان را بشدت محکوم می نماییم.

اعتراضات کنونی و خیزش دموکراتیک خلق ها در برابر رژیم فاشیست ایران از نارضایتی آنان در برابر سیاست های اجرایی دولت نشات می گیرد که بویژه در چهل سال اخیر صورت گرفته است. خلق ایران در برابر دولت شاهنشاهی انقلاب نمود تا بتواند حیاتی دموکراتیک را بزید اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی نه تنها وضعیت بهبودی نیافت بلکه برعکس علی رغم تلاش دولت برای سوق دهی جنگ به برون مرزها و آرام نشان دادن وضعیت کشور، خیابان های ایران به عرصه ای برای افزایش مبارزه و انعکاس صدای معترضین مبدل گشت. عدم رضایت خلق ها در طول این سال ها به دلیل سیاست مردگی دولت و عدم به رسمیت شناختن حقوق مردم بوده است و همین موجب گشته که روز به روز به دامنه ی اعتراضات افزوده شود . از همین رو لازم به ذکر است که منشــا مســائل اجتماعــی و سیاســی در ایــران در ادوار مختلف، ذهنیتــی و ایدئولوژیــک بــوده و تقليل‌دهي اعتراضات کنونی به مسئله نازل بنزين، کوچک شمردن و نادیده گرفتن سطح مطالبات خلق ها و در نهایت تهدید و تهاجم به تظاهرکنندگان از سیاست های ضد مردمی دولت بوده است تا بتواند جامعه را تحت کنترل خویش درآورد.

اما اگــر امــروزه خلق های ایران با    پیشاهنگی زنان در خیابان هــا فریــاد آزادی سر می دهنــد دلیــل بــر ایــن اســت کــه چنیــن حکومــت و رویــه ای را نمی پذیرنــد و خواستار تغییر ساختاری و بنیادین می باشند. همه ی اقشار جامعه اعم از زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و ... رژیــم و سیاســت های آن را بــه خوبــی شــناخته اند چــون رژیم ایران در طول این سال ها  در زمینــه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق زنان و ... نه تنها به هیچ کدام از وعده وعیدهای خویش عمل ننمود بلکــه برعکس با سرکوب اعتراضات داخلی از طریق کشــتار، زندانــی نمودن و اعدام بسیاری از معترضین و مخالفان، بحران موجود را نیز تعمق بخشید.بــا ایــن وجــود و در مقابــل تمامــی تعرضــات و تهاجــمات رژیــم، خلق ها دارای کارنامــه درخشــانی هســتند کــه سرشــار از قیــام و عصیــان بــوده و در راه رسیدن به اهداف خود که همانا آزادی و یکسانی است جان فدا نموده اند.

در آخر نیز بار دیگر همچون کژار پشتیبانی خود را ازمبارزات خلق های ایران به منظور ایجاد حیاتی آزاد و دموکراتیک در شرق کوردستان و ایران اعلام داشته و بیان می داریم از طریق اتحــاد ملت هــا و در راس آن اتحــاد زنان است که مســئله خلق هــا در ایــران نیــز چــاره یابــی خواهــد شــد و از این طریق می توان از ارزش ها و مطالبات خلق ها دفاع  و صیانت نمود.

جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان

19/11/2019

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید