كژار : به افکار عمومی

بیانیه ها1395/5/12

در ابتدا، به تمامی افرادی که در ایجاد این کمپین و همچنین جمعآوری امضا جهت آزادی رفیق زینب، شبانه روز فعالیت نمودند و در راس آنان کنگرهی ستار، درود میفرستیم. این کمپین تحت نمایندگی کنگرهی ستار، پس از اتمام و گردآوری امضاها، به جامعهی زنان آزاد شرق کوردستان تحویل داده شد. در آینده نیز نتیجهی این کمپین، به نهادهای مرتبط بینالمللی فرستاده خواهد شد. پس از این نیز جهت آزادی زینب جلالیان در سطوح بینالمللی، فعالیتهای خویش را انجام خواهیم داد.

این کمپین  از آن جهت که زمینه‌ی لازم برای اتحاد زنان کورد فراهم آورد، حائز اهمیت است. همچون کژار، این پشتیبانی را به فال نیک دانسته و با روح انقلابی که اکنون زنان در روژاوا با آن می‌زیند، زمینه‌ی انقلاب در شرق کوردستان را نیز فراهم می‌آوریم. بدون شک بر این واقفیم که زمینه‌ی انقلاب، ریشه‌ای اجتماعی دارد و لازم است که جامعه‌ی ما در تمامی عرصه‌ها، به خودآگاهی برسد و این همان مسئله‌ای است که ما امروز در روژاوای کوردستان، شاهد هستیم.

زینب جلالیان هم‌اکنون 9 سال است که در زندان بسرمی‌برد. در طول این سال‌ها، دولت ایران از هیچ‌گونه جنایتی، علیه‌ زندانیان سیاسی و در راس آنان زینب جلالیان، سرباز نزده است، اما علی‌رغم تمامی سیاست های دولت ایران، رفیق زینب، نمونه‌ی بارز مقاومت گردید. بارها نیز شاهد آن بوده‌ایم که در سطوح بین‌المللی مطرح گردیده است. بویژه به منزله‌ی بررسی وضعیت سلامت جسمانی ایشان و همچنین آزادیشان شاهد فعالیت‌های بسیاری بوده‌ایم. همین نیز بعنوان تهدید بزرگی برای دولت ایران محسوب می‌گردید. از همینرو جهت سرکوب این فعالیت‌ها، جنگ ویژه‌ای را براه انداخت. از سوی دیگر، مدتی ست که هیچ‌گونه خبری از زینب جلالیان، منتشر نگردیده. همچون کژار بیان می داریم تا جهت آزادی زندانیان سیاسی و در راس آنان زینب جلالیان، فعالیت‌های خویش را در تمامی بخش‌ها،توسعه بخشیم.

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان

 

 

 

عضویت در خبرنامه

ایمیل خود را وارد نمایید